7.D. .Nước vôi trong là sản phẩm của quá trình tôi vôi. Bản chất hóa học của nó là Ca(OH)2. Hợp chất này là một loại Bazơ chính vì vậy nó sẽ có pH>7." /> 7.D. .Nước vôi trong là sản phẩm của quá trình tôi vôi. Bản chất hóa học của nó là Ca(OH)2. Hợp chất này là một loại Bazơ chính vì vậy nó sẽ có pH>7." />

© 2019 DTT. Inc. All Rights Reserved.